ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

UMĚNÍ A KULTURA:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu hudební výchova
Vzdělávácí oblast Umění a kultura je zastoupena vzdělávacími obory hudební výchova a výtvarná výchova. Rozšiřujícím oborem je dramatická výchova.V předmětu hudební výchova se žáci zapojují do čtyř základních činností:
- vokální
- instrumentální
- poslechové
- pohybové

V činnosti vokální se žáci seznamují s kultivací pěveckého i mluveného projevu, s prací s hlasem, se základními pěveckými návyky.
V činnosti instrumentální získávají elementární dovednosti ve hře na hudební nástroje. Hra na hudební nástroje a její využití v další hudební produkci.
Ztvárněním hudby pohybem, tancem či gesty jsou motivováni k činnosti pohybové.
Poslechová činnost je důležitá nejen pro citové vnímání hudby, ale celkově pro duševní a umělecké poznávání života.
Činnosti se navzájem propojují a vedou k rozvoji hudebních schopností a dovedností - nejen sluchových , rytmických a pěveckých, ale také intonačních, pohybových a poslechových.
Vyučování hudební výchovy se uskutečňuje od 1.do 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Vyučuje se v kmenových třídách s použitím všech dostupných hubeních pomůcek – klavír, keyboard, orf. nástroje, rytmické tabule, ilustrační materiály, poslechové skladby.

Vzdělávání v předmětu hudební výchova :
- žáci se učí zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky, přesně v jednohlase
- osvojují si základní hudební terminologii
- učí se rytmizovat a melodizovat jednoduché texty
- získávají určitý přehled o vývojových uměleckých etapách hudby
- rozpoznávají hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
- reagují na znějící hudbu, tempo , dynamiku a směr melodie
- získávají náhled do hudební kultury české i jiných národů
- osvojují si hru na orffovské nástroje - k instrumentálnímu doprovodu písní
- učí se citlivě vnímat poslechovou hudbu vážnou i populární
- poznávají různé hudební žánry a styly
- postupně se seznamují se společenskými funkcemi hudby
- nabývají povědomí o skladatelském významu českých i světových autorů
- nalézají vztahy mezi jednotlivými druhy umění – hudebním a výtvarným, hudebním a literárním či dramatickým

Kompetence k učení
- učíme žáky vnímat rytmus, melodii a pohyb
- rozvíjíme u žáků cit pro harmonické vnímání hudby
- podporujeme hudební paměť, představivost a fantazii

Kompetence komunikativní
- rozvíjíme u žáků schopnost komunikovat při vícehlasém zpěvu a instrumentálních činnostech
- vytváříme u žáků pozitivní vztah k hudbě

Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k tvořivosti při řešení hudebních hádanek a kvízů
- předkládáme rytmická a melodická cvičení a vedeme k jejich správnému provádění

Kompetence občanské
- postupně utváříme elementární přehled o hudební kultuře českého národa
- seznamujeme žáky s hudebními díly českých skladatelů
- učíme žáky rozeznávat hudební styly a žánry v různých údobích českých dějin

Kompetence sociální
- vedeme žáky k estetickému projevu
- podporujeme u žáků vědomí, že hudba upevňuje vztahy mezi lidmi
- hudba jako dorozumívací prostředek

Kompetence pracovní
- učíme žáky správné hygieně hlasu
- rozvíjíme kultivovaný hlasový projev
- učíme hru na hudební nástroje, reagovat na hudbu pohybem
- seznamujeme žáky s moderní hudební technikou, s využitím ICT techniky v hudební oblasti - poslechové či taneční

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na 1. st. ZŠ
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je na 1. st. součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět Výtvarná výchova se na 1. st. uskutečňuje ve všech ročnících. V 1. – 3. ročníku činí týdenní dotace 1 hodinu týdně, ve 4. – 5. ročníku činí týdenní dotace 1,5 hodin týdně. Vyučování se uskutečňuje v kmenových třídách, v učebně výtvarné výchovy, na školách v přírodě a v rámci některých krátkodobých projektů. Vyučovací předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je vyučován jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.

Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova :
- umožňuje žákům poznávat okolní svět pomocí různých výt. činností, materiálů a technik
- učí žáka vnímat "barevně" i svůj vnitřní svět
- formuje a rozvíjí u žáků výtvarné myšlení
- seznamuje žáky s jazykem umění a výtvarnou kulturou člověka
- poskytuje široký prostor pro rozvoj žákovy tvořivosti a osobnosti
- probíhá ve třech základní směrech
a) výtvarné vyjádření skutečnosti
b) užité práce dekorativní a prostorové
c) výtvarné umění a životní prostředí.

Vyučovací předmět Výtvarná výchova na 1. st. probíhá především na základě fantazie a vlastních prožitků založených na smyslovém vnímání a obrazném chápání okolního světa ve všech jeho proměnách.

Kompetence k učení
- vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení
- rozvíjíme u žáků osvojování různých výtvarných technik
- k jasné a správné formulaci svých myšlenek
- k individuální interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
- ke komunikaci ve skupinách, respektování názoru druhých a k diskusi

Kompetence k řešení problémů
- předkládáme žákům různé úkoly vedoucí k výtvarnému řešení

Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k výtvarné komunikaci s jejich vnitřním i vnějším světem

Kompetence sociální a personální
- podporujeme u žáků vzájemnou spolupráci na společných projektech
- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry, individuality, samostatnosti a pocitu zodpovědnosti

Kompetence občanské
- seznamujeme žáky s díly českých umělců
- k hospodárnému užívání pomůcek
- k dodržování pořádku a hygieny
- k ochraně životního prostřední

Kompetence pracovní
- učíme žáky správným pracovním návykům při výtvarných činnostech
- vedeme žáky k bezpečnému zacházení s výtvarnými nástroji
- k udržování pořádku na pracovním místě

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.