ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: MATEMATIKA

Charakteristika vyuč. předmětu:
Vyučování předmětu matematika na 1. stupni je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Předmět matematika je vyučován samostatně v 1. – 5. ročníku.
V 1. a 2. ročníku je dotován 5 hodinami týdně, ve 3. – 5. ročníku je dotován 4 hodinami týdně. Vyučování se uskutečňuje v kmenových třídách, učebně informatiky, v multimediální učebně, na školách v přírodě a v terénu při střednědobých projektech.
Předmět matematika na druhém stupni navazuje na matematiku prvního stupně, vyučuje se jako samostatný předmět čtyři hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

Vzdělávání v předmětu :
- obsah předmětu Matematika je rozdělen na 4 tematické okruhy:
Čísla a početní operace
Geometrie v rovině a prostoru
Závislosti, vztahy a práce s daty
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- ve výuce se obsah těchto okruhů navzájem doplňuje a prolíná
- předmět Matematika umožňuje žákům uplatnit vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě
- klade důraz na důkladné porozumění zákl. myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům
- postupně u žáků rozvíjí některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití
- prolíná se celým základním vzděláváním

Kompetence k učení
- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
- učíme žáky užívat základní odbornou terminologii
- rozvíjíme u žáků dovednosti své výsledky předem odhadovat, měřit, ověřovat a experimentovat s nimi.

Kompetence k řešení problémů
- nabízíme žákům úlohy z praktického života, které je nutí k samostatném uvažování a řešení problémů
- vedeme žáky k vyhledávání více možností řešení
- provázíme žáky při analýze a postupném řešení problémů.

Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k používání matematického jazyka a symboliky
- učíme žáky rozumět jednoduchým grafům, pracovat s tabulkami a diagramy
- umožňujeme žákům své postupy obhajovat prostřednictvím vhodných argumentů.

Kompetence občanské
- do výuky zařazujeme úkoly, které vychází ze života kolem nás.

Kompetence sociální a personální
- učíme žáky pracovat ve skupinách
- předkládáme žákům úkoly v různých úrovních náročnosti.

Kompetence pracovní
- vedeme žáky k systematičnosti

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Charakteristika vzdělávací oblasti:
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v návaznosti na 1. stupeň umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, tj.získat základní informace a dovednosti k ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací pomocí internetu umožňuje využívat velké množství dat, urychluje jejich aktualizaci a doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Využití dovedností získaných ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům využívat výpočetní techniku se vzdělávacím software a informační zdroje ve všech oblastech celého základního vzdělání a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Při výuce informatiky dochází k rozvoji logického a kritického usuzování, k formování volních a charakterových rysů osobnosti, jako je přesnost, vytrvalost a důslednost, vede žáky k logickému myšlení a ke kázni ve vyjadřování a rozvoji estetického cítění.
Předmět bude vyučován v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně, výuka bude probíhat v učebně výpočetní techniky. Podle možností se bude třída dělit na skupiny tak, aby bylo žákovi umožněno pracovat na vlastním počítači.

Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby žáci dokázali:
Základy práce s počítačem
- využívat základní funkce počítače a jeho běžné periferie
- ukládat data, chránit je před zneužitím, poškozením a ztrátou
- respektovali práva k duševnímu vlastnictví při využívání SW

Vyhledávání informací a komunikace
- při vyhledávání na internetu hledat jednoduché a vhodné cesty k získání informace
- porovnávat informace z většího množství zdrojů k dosažení větší věrohodnosti vyhledaných informací
- získané dovednosti využívat v hodinách informatiky i v běžných vyučovacích předmětech při zpracování domácích úkolů, referátů a projektů
- komunikovat pomocí internetu

Zpracování a využití informací
- zvládnout práci s textovým, grafickým a tabulkovým editorem
- uplatňovat základní typografická a estetická pravidla při práci s textem a obrázkem
- prezentovat informace v textové, grafické a multimediální formě

Kompetence k učení
- žák vyhledává informace, třídí je a používá je v praktickém životě i při učení
- k učení používá různé metody - výukový software, internet
- využívá poznatky z různých oblastí při práci s VT
- žák dokáže samostatně pracovat, experimentuje
- dokáže posoudit výsledky své práce a vyvodit závěr pro budoucnost

Kompetence k řešení problémů
- žák dokáže samostatně řešit problém, vyhledat potřebné informace k řešení, stanovit postup řešení a zhodnotit výsledky
- žák se nenechá odradit případnými neúspěchem

Kompetence komunikativní
- využívá informační a komunikační prostředky při komunikaci se světem
- získané komunikativní dovednosti využívá k vytváření mezilidských vztahů
- rozumí různým typům textů, záznamů a umí je prakticky využít
- dokáže obhájit svůj názor, argumentuje
- dokáže naslouchat názorům spolužáků a vhodně na ně reagovat

Kompetence sociální a personální
- žák dokáže pracovat ve skupině
- dokáže nabídnout pomoc a o pomoc požádat
- respektuje odlišné názory a přijímá z nich poučení
- spolupracuje a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Kompetence občanské
- respektuje tradice , kulturní a historické dědictví a daná témata zpracovává při práci s PC
- chápe základní environmentální problémy
- rozhoduje se v zájmu ochrany přírody
- chrání své zdraví

Kompetence pracovní
- dokáže pracovat s PC, respektuje pravidla práce s PC, dbá na svou bezpečnost a chrání své zdraví
- chrání životní prostředí
- informace získané ve škole dokáže použít při svém rozhodování, dalším vzdělávání a profesním zaměření

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět v 7.- 9. ročníku jednu hodinu týdně. Jeho cílem je rozšíření dovedností získaných v hodinách matematiky.

Vzdělávání v předmětu cvičení z matematiky je zaměřeno na:
- užití matematiky v reálných situacích
- rozvoj logického, exaktního myšlení, kritického uvažování
- rozvoj spolupráce
- posílení důvěry ve vlastní schopnosti
- práci s tabulkami a grafy
- v 7. ročníku získávání vztahu k matematice, zajímavé a zábavné úlohy
- v 8. a 9. ročníku zaměřeno na náročnější úlohy, směřující k prohlubování učiva, příprava ke studiu na středních školách

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.