ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, je vyučován jako samostatný předmět, v 1. – 3. ročníku 8 hodin týdně , výuka je doplněna 1 disponibilní hodinou, ve 4. ročníku 7 hodin týdně a v 5. ročníku 6 hodin týdně. V 6. – 9. ročníku se 4 hodinami týdně. Výuka probíhá ve třídách s využitím učeben informatiky s výukovými programy a multimediální učebny, školách v přírodě a v terénu při střednědobých projektech.
Ve slohové části předmětu je kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností žáků. Rozvržení týdenního počtu vyučovacích hodin na výuku mluvnice, literatury a slohu je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Vzdělávání v předmětu se uskutečňuje ve třech oblastech - komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Žáci se učí výstižně a spisovně formulovat i sdělovat své myšlenky a pocity v mluveném i písemném projevu. Usilují o porozumění různým typům sdělení, komunikují s okolním světem ústní i písemnou formou. Prostřednictvím četby poznávají základní druhy literárních děl. Ve výuce se obsah těchto složek vzájemně prolíná. Dovednosti získané v předmětu český jazyk jsou potřebné pro další jazykové vzdělání a rozvoj ve všech ostatních vzdělávacích oblastech.

Předmět český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby (se) žáci:
- byli schopni v praxi využívat a správně aplikovat v psaném textu gramatická pravidla a běžně užívané slohové ostupy (např.žádost)
- kultivovaně vyjadřovali
- byli seznámeni se základními literárními pojmy, autory a texty.
- spisovně dokázali vyslovovat česká a běžně užívaná cizí slova
- dokázali samostatně se orientovat v jazykových příručkách
- snažili využívat znalostí o jazykových pravidlech při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikačních situací.

Kompetence k učení
- vedeme žáky ke kladnému vztahu k českému jazyku
- používáme názorné pomůcky, vlastní výukové texty,zařazujeme práci s jazykovými příručkami a slovníky
- vybíráme texty podle schopností žáků, náročnosti učiva a aktuálního zařazení
- učíme žáky pracovat s chybou
- vedeme žáky k sebehodnocení
- vedeme žáky k vyhledávání informací týkajících se tvarosloví, pravopisu či literární teorie v příslušných pramenech
- využíváme aktivační metody, aby se zvýšil zájem žáků o dané téma
- vedeme žáky k užívání spisovného jazyka
- vedeme žáky k používání odborné terminologie

Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky ke čtení s porozuměním, samostatné práci s textem
- zadáváme úkoly, při kterých žák využívá vlastních zkušeností
- vedeme žáky ke kritickému myšlení, k obhajobě svých rozhodnutí a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí
- dáváme žákům prostor pro obhajobu a zhodnocení výsledků a následků svých činů

Kompetence komunikativní
- učíme děti vhodně komunikovat prostřednictvím modelových situací
- zařazujeme prvky osobnostní výchovy
- podporujeme tvořivost žáků
- učíme děti komunikovat prostřednictvím multimediální techniky
- vedeme žáky ke vhodnému a srozumitelnému formulování vlastních názorů v mluvené i psané formě
- umožňujeme žákům procvičovat komunikaci s vrstevníky při práci ve skupinách
- klademe důraz na nácvik diskuse a vedeme žáky k respektování názorů druhých
- vedeme žáky k nácviku slohových komunikativních útvarů, které mohou využívat v běžném životě (např. žádost, inzerát, dopis, zpráva atd.)

Kompetence sociální a personální
- zařazujeme práci ve skupinách
- uplatňujeme individuální přístup k žákům
- respektujeme různé úrovně schopností a nadání žáků

Kompetence občanské
- respektujeme věkové, sociální a etnické zvláštnosti dětí
- vedeme je k uctívání tradic a kulturních hodnot
- seznamujeme žáky s díly českých autorů pro děti a mládež
- zapojujeme žáky do kulturních akcí našeho regionu

Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáků smysl pro samostatné plnění úkolů v rámci českého jazyka

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Seminář z českého jazyka je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je rozdělen do dvou částí. Vyučování první části tohoto předmětu s názvem Rozvoj komunikativních dovedností probíhá na 2.stupni v 8.ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Vyučování druhé části předmětu s názvem Příprava na přijímací zkoušky probíhá na 2.stupni v 9.ročníku rovněž s jednohodinovou týdenní dotací. V 8.ročníku je největší důraz kladen na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností žáků, v 9. ročníku probíhá zejména procvičování probraného učiva v rámci přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávání v předmětu Seminář z českého jazyka:

Předmět směřuje k tomu, aby (se,si) žáci:
- snažili používat vhodné výrazové prostředky při komunikaci v různých situacích a v různých sociálních skupinách
- dokázali nahrazovat nevhodné výrazové prostředky vhodnějšími
- snažili eliminovat nevhodné chování v běžném společenském styku
- uvědomovali sociální role ve skupinách
- dokázali rozpoznat rozdíl mezi porušováním společenských norem a zákona a uvědomovali si důsledky tohoto porušování
- snažili konfliktní situace řešit asertivně
- učili spolupracovat s ostatními žáky ve skupině
- snažili vhodně a srozumitelně formulovat své vlastní názory
- dokázali aplikovat zásady kulturního chování do běžných životních situací
- zdokonalovali svou jazykovou vybavenost formou soutěživosti
- připomenuli a procvičili vybrané učivo z českého jazyka, slohu a literatury před přijímacími zkouškami

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován jako samostatný předmět od 3.ročníku s hod. dotací 3 hod. týdně a ve 4. a 5.ročníku s hod. dotací 4 hod.týdně, od šestého do devátého ročníku 3 hodiny týdně.
Obsah učiva je komponován tak,aby přispělo k dosažení požadovaných kompetencí podle přijatého RVP ZV. Učivo je zpracováno cyklicky v jednotlivých ročnících s využitím mezipředmětových vztahů a souvisejících oblastí průřezových témat.
Výuka probíhá ve třídách, v jazykové a v multimediální učebně.

Vzdělávání v předmětu:
- probouzí zájem a posiluje pozitivní přístup k učení se cizím jazykům
- seznamuje žáky se základní slovní zásobou a základními jazykovými strukturami tak, aby byli schopni jednoduché komunikace, aby dokázali v rámci svých schopností naslouchat pomalé a výrazné konverzaci s doprovodem obrázků a s dostatkem času na porozumění a aby sami dokázali tvořit jednoduché větné struktury
- systematicky rozvíjí všechny základní dovednosti počínaje poslechem a mluvením a později i čtení a psaní s důrazem na plynulost a správnou fonetickou podobu slov (tzn.přesnost)
- umožňuje žákům, aby dokázali jednoduše komunikovat o sobě, o rodině, o spolužácích a aby používali standardní fráze v konkrétních situacích
- pomáhá žákům pochopit základní jazykové jevy a tím tak pomáhá budovat základy gramatiky
- povzbuzuje žáky k tomu, aby oni sami přebírali odpovědnost za vlastní jazyk.vzdělávání (Využití Evropského jazykového portfolia sebehodnocení)
- pomáhá žákům získat porozumění pro jiné kultury, země, zvyky a lidi
- poskytuje žákům nástroj komunikace nejen při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem a internetem

Kompetence k učení
- vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení se cizímu jazyku, k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka
- vyhledávání a třídění informací
- k systematickému používání naučených jazyk.prostředků
- k posouzení vlastního učení
- k práci s chybou
- k využívání názorných pomůcek,různých výukových textů a slovníků

Kompetence k řešení problémů
- volíme takové postupy, při kterých žák využívá analýzu dosavadních znalostí

Kompetence komunikační
- vedeme k souvislému vyjadřování slovem a písmem, k poslouchání a zapojení se do hovoru na základě modelových situací, k porozumění a práci s psanými texty,
- k práci s poslechovými ,vizuálními materiály a s prostředky multimediální techniky
- vedeme ke spolupráci s ostatními

Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích, ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým
- k pozitivnímu náhledu na sebe sama
- uplatňujeme individuální přístup k žákům s různou úrovní svých schopností

Kompetence občanské
- respektujeme a vedeme žáky k respektování tradic a kulturních hodnot
- vedeme žáky k zdravému životnímu stylu, pohybu
- seznamuje žáky s životním stylem v cizích zemích

Kompetence pracovní
- vedeme žáky k plnění zadaných povinností, k samostatnosti při řešení úkolů,
- k používání abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: DRUHÝ CIZÍ JAZYK

Charakteristika volitelného předmětu:
Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk je vyučován jako volitelný předmět v 6. až 9. ročníku 2 hodiny týdně
Žáci si mohou vybrat z německého, ruského a francouzského jazyka.

Vzdělávání ve volitelném předmětu CJ směřuje k:
- dosažení úrovně A1- podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku, studium a hodnocení cizích Jazyků
- získávání zájmu o studium CJ a k pochopení významu znalosti CJ pro osobní život i profesní kariéru
- poskytování jazykového základu pro komunikaci v Evropě i ve světě
- poznávání života a kulturních tradic jiných národů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, snižování jazykových bariér

Kompetence k učení
Žáci:
- si pevně osvojují základy mluvené i psané podoby jazyka umožňující dorozumění v běžných situacích každodenního života
- se orientují v obsahu jednoduchého textu
- vedeme je k pevnému osvojení si správných výslovnostních návyků
- k vytvoření správné vazby mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka
- k osvojení efektivního způsobu studia CJ s jistou mírou autokorekce
- zařazujeme metody, při kterých žáci nacházejí různá řešení (dialogy)

Kompetence k řešení problémů
Žáci:
- vyhledávají informace
- kriticky myslí
- obhajují svůj názor
- zadáváme úkoly přiměřené schopnostem žáků
- klademe srozumitelné otázky
- - s chybou pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- - podněcujeme žáky k diskuzi

Kompetence komunikativní
Žáci:
- komunikují na dané téma na odpovídající úrovni
- soustavně si rozšiřují slovní zásobu
- osvojují si struktury pro správnou stavbu věty
- žáky vedeme k postupnému přechodu na myšlení v cizím jazyce
- motivujeme k soustavnému rozšiřování slovní zásoby jako základu pro komunikaci
- poskytujeme žákům v hodině dostatečný prostor pro dialog
- vytváříme příležitosti k prezentaci textů, obrazových materiálů a pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
Žáci:
- spolupracují (ve dvojicích, ve skupině)
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- volíme formy a metody, při nichž mohou žáci spolupracovat
- sledujeme, zda při skupinové práci všichni spolupracují dle svých možností
- žáky vedeme k osvojení zdvořilostních struktur

Kompetence občanské
Žáci:
- respektují názory ostatních
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- žáky vedeme k toleranci
- umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost i svých spolužáků

Kompetence pracovní
Žáci:
- si ověřují výsledky své práce
- plní v termínu zadané úkoly
- vedeme žáky k ověřování výsledků činnosti
- požadujeme důsledně dodržování termínů pro splnění daného úkolu

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.