ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

ČLOVĚK A ZDRAVÍ:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova:
Vyučovací předmět tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je vyučován jako samostatný předmět v 1. – 5. ročníku 2 hodiny týdně v tělocvičně školy, na školním hřišti, fotbalovém hřišti a sportovní hale, kurzech plavání.

V 6. – 9. ročníku je vyučován jako samostatný předmět 2 hodiny týdně. Výuka je organizována v měsíčních blocích odděleně pro chlapce a děvčata. V období od listopadu do dubna je využívána k výuce sportovní hala v Tovačově, ve které se skupiny chlapců a děvčat pravidelně střídají. K dispozici je také školní tělocvična, školní hřiště a fotbalový areál TJ Sokol Tovačov. Pohybově nadaní žáci každoročně reprezentují školu na sportovních soutěžích organizovaných Asociací školních sportovních klubů ČR ( přespolní běh, vybíjená, florbal, halová kopaná, minifotbal, atletický čtyřboj ). V měsíci lednu – březnu je pro žáky 7. – 9. tříd organizován týdenní lyžařský kurz. V červnu vrcholí výuka tělesné výchovy žáků 7.- 9. tříd týdenním sportovním kurzem zaměřeným na turistiku, vodní turistiku a cykloturistiku.

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova :
V předmětu tělesná výchova na 1. stupni žáci poznávají své fyzické schopnosti a dovednosti, vůli a vytrvalost. Je nedílnou a především praktickou vzdělávací oblastí Člověk a zdraví s důrazem na poznání nutnosti pohybu, tělesných aktivit a sportu. Vede k rozvíjení a upevňování fyzických dovedností a k pochopení významu správného pohybu pro zdraví, zdravý životní styl.
Na 2. stupni je vzdělávání zaměřeno zejména na sportovní hry a rekreační tělesnou výchovu. Pro každé pohybové vzdělávání je charakteristické rozpoznání a následné rozvíjení pohybového nadání.

Důraz klademe na :
- rozvoj pohybových dovedností všech žáků školy
- zapojení méně pohybově nadaných žáků do aktivit přiměřených jejich schopnostem
- zapojení pohybově hendikepovaných žáků do tělesné výchovy
- přípravu nadaných žáků na školní sportovní soutěže
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené nevhodným trávením volného času - počítače, televize atd.
- rozpoznání situací, které ohrožují zdravý tělesný vývoj žáků a prevenci orientovanou na negativní vlivy nevhodně tráveného volného času
- prevenci zaměřenou na škodlivé vlivy kouření a užívání dalších návykových látek
- propagaci pohybových a sportovních aktivit dostupných široké veřejnosti
- zapojení žáků školy do činnosti školních pohybových a sportovních kroužků
- poznávání vlastního zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

Kompetence k učení
- představujeme žákům různé druhy sportů
- učíme je pracovat podle povelů
- seznamujeme je se základní sportovní strategií a tělovýchovnou terminologií
- učíme žáky pravidlům kolektivních her

Kompetence k řešení problémů
- pomáháme žákům vyrovnávat se se zdravotními problémy a různou úrovní fyzických předpokladů
- napomáháme řešit problémové situace při tělovýchovných činnostech

Kompetence komunikativní
- vedeme žáky ke vhodné verbální a mimoverbální komunikaci v kolektivu

Kompetence sociální a personální
- zapojujeme děti do sportovních soutěží reprezentujících naši školu a region
- vedeme žáky k národní hrdosti nad výkony našich sportovců

Kompetence pracovní
- učíme žáky bezpečnému chování při sportu
- vedeme je k pořádku, hygieně a čistotě při přípravě na cvičení a po něm

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7.,8.a 9.ročníku 1hodinu týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví je zaměřeno na:
- formování celoživotní odpovědnosti za své zdraví
- formování základních hygienických, stravovacích, pracovních i jiných zdravotně preventivních návyků
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc
- dovednosti odmítat škodlivé látky
- formování pozitivních mezilidských vztahů
- utváření praktických životních dovedností podporujících zdravý duševní a sociální život
- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování

Kompetence k učení
Žáky vedeme k :
- efektivnímu učení
- vyhledávání a třídění informací, jejich využívání v procesu učení
- vytváření komplexnějšího pohled na přírodní a společenské jevy
- plánování, organizování a řízení vlastního učení

Kompetence k řešení problémů
Žáky vedeme k:
- vnímání nejrůznějších problémových situací – mimořádné situace, krizové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávání informací vhodných k řešení problémů
- kritickému myšlení
- schopnosti obhájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní
Žáky vedeme k:
- komunikaci na odpovídající úrovni
- osvojení si kultivovaného ústního projevu
- účinnému zapojování se do diskuse
- uplatňování bezpečného a odpovědného sexuálního chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy

Kompetence sociální a personální
Žáky vedeme ke:
- spolupráci ve skupině
- podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnutí pomoci nebo o požádání oní

Kompetence občanské
Žáky vedeme k:
- respektování názoru ostatních
- formulování si volních a charakterových rysů
- zodpovědnému rozhodování podle dané situace
- chápání základní ekologické souvislosti, respektování požadavků na kvalitní životní prostředí
- rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence pracovní
Žáky vedeme k:
- zdokonalování svého grafického projevu
- efektivitě při organizování vlastní práce
- využití ICT pro hledání informací
- využívání znalostí v běžné praxi
- ovládání základních postupů první pomoci

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.