ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PRVOUKA

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučování předmětu prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučován v prvních třech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně. Je to předmět, v němž žáci upevňují a rozšiřují nabyté informace o svém nejbližším okolí, vytvářejí si vztah k životu, k přírodě, k ostatním lidem i k sobě samým. Učí se základním pracovním i režimovým návykům, získávají vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, vědomí sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi i ději kolem sebe.

Vzdělávání v předmětu :
- vytváří a podporuje u žáka poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané v rodině a v předškolním zařízení.
- rozvíjí poznání světa (věcí, zvířat, rostlin, dějů a jejich vzájemných vztahů)
- učí žáky vnímat sebe, jiné lidi, vztahy mezi lidmi
- pomáhá jim orientovat se v každodenním životě a v neznámých životních situacích
- přispívá k pochopení významu spolupráce, pomoci a odpovědnosti k sobě i ostatním

Kompetence k učení
Žáky vedeme :
- k vyhledávání a propojování informací
- k samostatnému pozorování, experimentování
- k nalézání souvislostí

Kompetence k řešení problémů
Žáky vedeme :
- k správnému pojmenování a nalezení problémů
- k určení správného řešení problému
- k vyhodnocení správnosti zvoleného postupu při řešení problému

Kompetence komunikativní
Žáka vedeme :
- ke správné formulaci svých myšlenek

Kompetence sociální a personální
Pomáháme žákům:
- k pochopení nutnosti vzájemné pomoci, vedeme je k ochotě pomáhat
- k posílení sebedůvěry

Kompetence občanské
Vedeme žáky :
- k šetření elektrickou energií
- třídění odpadu – zlepšení stavu pro budoucnost

Kompetence pracovní
Vedeme žáky:
- k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
- k trpělivosti při práci

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která je koncipována výhradně pro vzdělávání na prvním stupni ZŠ. Obsahově navazuje na vyučovací předmět Prvouka prvního vzdělávacího období . Je vyučován jako samostatný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku. Vlastivěda připravuje základy pro specializovanou výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Výchova ke zdraví. Vyučování se uskutečňuje v kmenových třídách, učebně informatiky a multimediální učebně.

Vzdělávání v předmětu:
- přináší základní poznatky z žákova regionu
- formuje vztah k vlasti a vlastnímu národu
- rozvíjí žákův zájem o poznávání tradic a kulturních hodnot
- vede k uvědomování evropské sounáležitosti
- seznamuje žáka s historií vlasti a regionu

Kompetence k učení
- vedeme k praktickému využití teoretických vědomostí
- pěstujeme pozitivní vztah k regionu
- vedeme k objevování nových zkušeností
- vedeme k systemizaci získaných poznatků

Kompetence k řešení problémů
- předkládáme takové situace a úkoly z regionu, ve kterých žák využívá vlastních životních zkušeností
- vytváříme vlastivědné projekty

Kompetence komunikativní
- učíme žáky prezentovat své práce
- vedeme k porozumění a praktickému používání platné vlastivědné symboliky
- umožňujeme žákům využívat při práci komunikační prostředky
- zapojujeme žáky do kulturního dění v regionu

Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině

Kompetence občanské
- vedeme žáky k postupnému uvědomování si svých občanských práv i povinností
- vedeme k uctívání tradic a kulturních hodnot

Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáků dovednost chovat se bezpečně na základě znalostí pravidel silničního provozu
- učíme žáky chování a jednání v situacích hromadného ohrožení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu přírodověda:
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro I. stupeň ZŠ.Připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech – Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.Během tohoto 2.období klade základy vnímání světa, přírody a vztahů v ní.Rozšiřuje praktické znalosti získané v 1. období o poznatky v přírodovědných oborech. Je praktikován jako samostatný předmět.Vyučování přírodovědy na 1. stupni se uskutečňuje ve 4. a 5. ročníku.Ve 4. i v 5. ročníku je týdenní dotace 2 hodiny.Vyučování se uskutečňuje v kmenových třídách, v multimediální učebně a také v učebně informatiky.

Vzdělávání v předmětu :
- přírodověda navazuje svým obsahem na učivo prvouky v 1.až 3. ročníku ZŠ.
- předmět přírodověda umožňuje získávání praktických zkušeností, osvojování
poznatků a rozvíjení dovedností
- žáci získávají vědomosti o Zemi, člověku a technice
- poznávají jevy a vztahy v přírodě
- učí se samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu
- utváří si kladný vztah k přírodě a ke zdraví
- žáci si dále upevňují základní hygienické a režimové návyky
- modelové situace je vedou k osvojení preventivních dovedností
- žáci jsou seznamováni se základními globálními problémy
- žáci se učí chování v krizových situacích

Kompetence k učení
Vedeme žáky:
- k objevování nových zkušeností
- k získávání a zpracování informací
- k užívání správné terminologie

Kompetence k řešení problému
- sestavujeme přírodovědné projekty, které vedou žáky k samostatnému řešení problému a orientace v něm

Kompetence komunikativní
- rozvíjíme u žáků dovednost sdělovat si vzájemně své poznatky, výsledky svého pozorování a vyvozovat z nich závěry
- umožňujeme žákům využívat při práci komunikačními prostředky

Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky ke spolupráci na projektových úkolech a při práci se navzájem tolerovat a doplňovat

Kompetence občanské
- vychováváme žáky k uvědomění, že člověk je součástí přírody a vnímá sounáležitost s ní
- seznamujeme žáky s přírodními společenstvy

Kompetence pracovní
- vedeme žáky k bezpečnému chování
- učíme žáky ekologickému myšlení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: DĚJEPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu dějepis :
- směřuje k získávání základních poznatků o konání člověka v minulosti
- rozvíjí zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváří vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- vede k formování historického vědomí jedince a k předávání historické zkušenosti
- napomáhá k celkové orientaci v kulturních, politických, sociálních a ekonomických jevech každodenního života
- vede k poznávání dějin regionu
- rozvíjí časové a prostorové představy, které umožňují žákům lépe pochopit historické jevy a děje
- vede k osvojování práce s různorodými verbálními i neverbálními texty společenského a společenskovědního charakteru, vytváří schopnost užívat je jako zdroj informací a využít získané informace při řešení reálných životních situací
- podporuje vytváření kritického myšlení a logického uvažování
- vede k uplatňování vhodných prostředků komunikace, k vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů

Kompetence k učení
Vedeme žáky :
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k používání odborné terminologie
- k samostatnému uvažování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými údaji

Kompetence k řešení problémů
Žáky vedeme:
- k rozpoznání a pochopení problému a k úspěšnému řešení problému

Kompetence komunikativní
Vedeme žáky:
- k jasné a správné formulaci svých myšlenek v mluvené i písemné formě
- k respektování názorů druhých

Kompetence sociální a personální
- využíváme skupinové výuky, která vede žáky ke spolupráci při řešení problému
- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- vedeme žáky k diskusi při práci ve skupině

Kompetence občanské
Žáky vedeme :
- k dodržování daných zákonů a společenských norem
- k respektování, ochraně a ocenění našich kulturních tradic a historického i přírodního dědictví

Kompetence pracovní
Vedeme žáky :
- k rozvoji podnikatelského myšlení, k orientaci v různých podnikatelských aktivitách

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku, s časovou dotací 1 hodina týdně.

Vzdělávání v předmětu Výchova k občanství :
- otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v různých situacích
- seznamuje žáky se vztahy v rodině a ve společenských skupinách, s hospodářským životem, s činností důležitých politických institucí a orgánů, s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života
- učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití, přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování i jednání i jejich důsledky
- rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivce pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti důležitou součástí tohoto předmětu je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot

Kompetence k učení
Žáky vedeme:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k samostatnému uvažování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými údaji

Kompetence k řešení problémů
Vedeme žáky:
- k rozpoznání a pochopení problému a k úspěšnému řešení problému

Kompetence komunikativní
Vedeme žáky:
- k jasné a správné formulaci svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- k respektování názorů druhých a k prosazování svých názorů slušnou formou

Kompetence sociální a personální
- využíváme skupinové výuky, která vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- vedeme žáky k diskusi při práci ve skupině
- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, k pocitu zodpovědnosti
- vedeme žáky k ochotě pomoci

Kompetence občanské
Žáky vedeme:
- k dodržování platných zákonů a daných společenských norem
- k respektování, ochraně a ocenění našich kulturních tradic, historického a přírodního dědictví

Kompetence pracovní
Vedeme žáky:
- k schopnosti objektivně posoudit své možnosti
- k důslednému plnění svých povinností
- k rozvoji podnikatelského myšlení v různých podnikatelských aktivitách

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: FYZIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku 2 hodiny týdně, v 7. ročníku 1,5 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu fyzika :
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních jevů a dějů a k pochopení jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Kompetence k učení
Žáky vedeme :
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k používání odborné terminologie
- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty

Kompetence k řešení problémů
- zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat

Kompetence komunikativní
Vedeme žáky :
- k jasné a správné formulaci svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

Kompetence sociální a personální
- využíváme skupinové výuky, která vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- vedeme žáky k ochotě pomoci

Kompetence občanské
Žáky vedeme :
- k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity různých zdrojů energie
- k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě

Kompetence pracovní
Vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: CHEMIE

Charakteristika vyučovacího předmětu chemie:
Vyučovací předmět chemie společně s fyzikou, přírodopisem a zeměpisem tvoří oblast Člověk a příroda. Tato oblast zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. ročníku 2 hodiny a v 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Kompetence k učení
Vedeme žáky :
- zpracovávat informace
- poznávat přírodní procesy, jevy

Kompetence k řešení problémů
Žáky vedeme :
- poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
- rozvíjet schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení

Kompetence komunikativní
Žáky vedeme :
- k přesnému a logickému uspořádanému vyjadřování
- ke stručnému, přehlednému i objektivnímu sdělování postupů a výsledků svých pozorování a experimentů

Kompetence sociální
Žáky vedeme :
- k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů

Kompetence občanské
Žáky vedeme :
- k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a ochraně životního prostředí

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět přírodopis navazuje na prvouku a přírodovědu na 1. stupni a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je vyučován jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v 7. ročníku 1,5 hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu přírodopis :
- rozvíjí ekologicko-systematické znalosti na základě poznávání příkladů významných společenstev naší přírody
- vede k vytváření celistvého pohledu na konkrétní přírodní celky i jednotlivé organismy žijících v nich
- vede k pocitu zodpovědnosti za uchování rozmanitosti a krásy přírody
- vede k rozvíjení a upevňování citových vztahů žáků k přírodě
- vede žáky k poznávání složitosti organismů a k uvědomování si jednoty stavby a funkce
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat přírodniny

Kompetence k učení
Žáky vedeme :
- k samostatnému pozorování
- k používání odborné terminologie
- k vyhledávání, třídění a propojování informací k porovnávání názorů, tvrzení, zkušeností
- k samostatnému pozorování, vyhodnocování a vyvozování

Kompetence komunikativní
Vedeme žáky:
- k vzájemnému dorozumívání s ostatními
- k porozumění informacím
- k jasné formulaci myšlenek

Kompetence sociální a personální
Žáky vedeme
- k vzájemné toleranci
- k dohodě o práci, jejím průběhu a výsledcích
- prezentaci výsledků své práce

Kompetence pracovní
Vedeme žáky:
- k dodržování hygieny a bezpečnosti při práci

Kompetence občanské
Žáky vedeme :
- k poskytování účinné pomoci dle svých možností
- k odpovědnému chování
- k uvědomění si svých povinností
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí i vlastního zdraví

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu
2 hodiny týdně, vyučovací předmět zeměpis je nosným vzdělávacím oborem školního vzdělávacího programu Základní školy a Mateřské školy Tovačov.Je oborem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a má přímou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost. Je vyučován jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku .8. a 9. ročníku 1,5 hodiny týdně.Nedílnou součástí výuky zeměpisu je seznámení žáků s chováním a jednáním při případném vzniku živelných pohrom.

Vzdělávání v předmětu zeměpis :
Charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.

Směřuje k :
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
- k rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
- k rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- k aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Žáky vedeme :
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Vedeme žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Žáky vedeme:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou

Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Vedeme žáky :
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku

Kompetence občanské
- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného roz.....

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.