ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

Charakteristika Školy:

Základní škola a Mateřská škola Tovačov má bohatou historii. Kořeny tovačovské školy sahají až do 16. století. Během let byla nejen postavena, ale i několikrát modernizována až do současné podoby.

Základní škola a Mateřská škola Tovačov je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně a dvěma odděleními školní družiny a školní jídelnou. Součástí školy je i mateřská škola, se třemi ročníky a vlastní jídelnou. Základní škola využívá 20 učeben ve třech budovách.

Dvě budovy, s hlavním vchodem do Förchtgottovy ulice, jsou navzájem propojeny a jsou zde umístěny převážně třídy 2. stupně. Zde jsou i odborné učebny přírodopisu, chemie, dějepisu, výtvarné výchovy a multimediální učebna.

V nejbližší době máme v plánu vybudování odborné učebny zeměpisu.V tomto traktu se nachází i moderní plynová kotelna a tělocvična, která je malá a má nevyhovující podlahu. Proto pro výuku tělesné výchovy využíváme i sportovní halu a v letních měsících sportovní hřiště Sokola Tovačov. V těchto budovách nás trápí sociální zařízení, které již nevyhovuje požadavkům 21. století. Máme v plánu rekonstrukci WC a vybudování sprch pro potřeby tělesné výchovy.

Třetí budova – budova do ulice Podvalí – je využívána převážně ročníky 1. stupně, je spojena s ostatními prostorami koridorem, ve kterém jsou umístěny šatny dětí.V této budově se nachází prostory vedení školy, sborovna, kabinet 1. stupně, učebna výpočetní techniky, malá jazyková učebna a herna. a moderní jazykové učebna.

Na tuto budovu navazuje budova školní jídelny. Ze školy mají žáci přímý vstup do velké jídelny. Součástí je i samostatný bezbariérový vchod pro cizí strávníky, kteří se mohou stravovat v samostatné malé jídelně. ŠJ uvaří měsíčně více než 4000 obědů. Obědy vaříme i pro SOŠ Tovačov.

Na budovu do ulice Podvalí navazuje školní hřiště, které jsme v roce 2005 modernizovali. Hřiště na basketbal, volejbal a malou kopanou má umělý povrch. Dále je vybaveno doskočištěm na skok daleký a stolem na stolní tenis. V plánu máme vybudovat hřiště na petanque, rekonstrukci ozelenění a vybudování klidové odpočinkové zóny.

Školní družina sídlí v samostatné budově na ulici Cimburkově, nedaleko hlavní budovy školy. Využívá prostory 2. NP, kde se nacházejí dvě herny, kancelář ŠD, šatna a sociální zařízení. V 1. NP je zřízena keramická dílna, kterou využíváme jak pro mimoškolní činnost dětí tak pro ostatní občany Tovačova (kurzy keramiky apod.), a cvičná školní kuchyňka.

U ŠD je i pěkná zahrada, kterou děti využívají ke hrám.

Mateřská škola se nachází v ulici Kpt. Jaroše asi 1 km od hlavní budovy školy.Jde o pavilónovou budovu ze 70. let. Ve dvou pavilónech jsou tři ročníky předškolního vzdělávání. Všechny třídy jsou moderně zařízeny a vybaveny.

Volné prostory v MŠ slouží k činnosti Tovačovského sluníčka – sdružení maminek na MD, které se pravidelně v MŠ scházejí.

V roce 2005 jsme přistoupili na průběžnou výměnu oken za nová, plastová.

Od školního roku 2007/2008 se obědy vaří ve školní jídelně a do mateřské školy se strava dováží.

Mateřská škola má rozsáhlou zahradu, která je vybavena pískovišti, průlezkami a zahradním nábytkem. Část zahrady je v době mimo provozu MŠ využívána i ostatními občany Tovačova jako klidová zóna a místo vycházek a hraní si dětí s maminkami na MD.

Materiální vybavení školy je velmi dobré. Všichni žáci jsou vybaveni moderními učebnicemi, k dispozici mají dostatek encyklopedií v žákovské knihovně. Mohou využívat počítače v učebně výpočetní techniky. Všechny počítače ve škole, včetně ŠD, MŠ a ŠJ jsou připojeny na internet a mají dostatečné vybavení SW. Některé třídy jsou vybaveny televizorem a videopřehrávačem. V učebně přírodopisu je čtecí zařízení.

V multimediální učebně je mimo PC, televizoru, videopřehrávače i přehrávač DVD, kvalitní ozvučení, dataprojektor a interaktivní tabule. Všichni vyučující mají přístup ke kopírkám  (ve škole 3,   v MŠ 2). Škola je vybavena digitálním fotoaparátem, včetně SW pro zpracování fotografií.

Školu v Tovačově navštěvuje 306 žáků z Tovačova a okolních obcí – Lobodic, Klopotovic, Oplocan, Ivaně, Věrovan, Dubu n/Mor. Žáci z Lobodic k nám nastupují do 6. ročníku a pomáhají tak vyrovnat počty žáků, kteří nám odejdou po 5. ročníku na víceletá gymnázia.

Mateřskou školu navštěvuje 76 dětí. Kapacita je naplněna ze ¾.  22 členný pedagogický sbor tvoří vyučující z Tovačova (10), z Lobodic (2), Troubek (2), Přerova (2), Vlkoše (1), Věrovan (2), Olomouce (1) a 1 je z Kojetína.

Vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy, včetně ŠJ jsou místní. Pedagogický sbor MŠ tvoří vyučující z Tovačova, 1 dojíždí z Přerova.Nepedagogické pracovnice jsou místní.  

Vyučující jednotlivých vzdělávacích oborů (předmětů) vytvářejí projekty, které dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou : třídní, ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolské (krátkodobé, celoroční). Příprava, realizace, výstupy a hodnocení (evaluace) projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.

Žáci anglického jazyka (pod vedením vyučující Aj) jsou zapojeni do projektu E-twinning, při kterém spolupracují se spolužáky z Dánska.

Na škole pracuje Žákovský parlament, prostřednictvím kterého se žáci podílí na řízení školy, dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, školní jídelny.

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Organizujeme turnaje, účastníme se sportovních zápolení v rámci AŠSK. Při škole je zřízeno Centrum sportu, které je součástí AŠSK. Centrum sportu se podílí na organizaci sportovních turnajů, které jsou pořádány v rámci Mikroregionu Střední Haná.

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků pravidelně informováni mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy.

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.